`

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu


Termin: 2017-01-05 12:00:00

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu - Andrzej Szcząchor mający kancelarię w Zamościu przy ulicy Wojska Polskiego 67 działając na podstawie:

PODSTAWA PRAWNA - TYTUŁ WYKONAWCZY:

1. tytuł wykonawczy Sąd Rejonowy w Zamościu I Wydział Cywilny z dnia 2009-04-30 sygn.akt I Ns 1262/05 opatrzony klauzulą wykonalności w dniu 2009-11-10.

2. tytuł wykonawczy Sąd Rejonowy w Zamościu I Wydział Cywilny z dnia 2010-09-16 sygn.akt I C 163/10 opatrzony klauzulą wykonalności w dniu 2012-03-19.

oraz art. 942 kodeksu postępowania cywilnego z a w i a d a m i a, że przystąpił do opisu i oszacowania następujących nieruchomości:

1. nieruchomość opisana jako działka numer 71/2 położona w miejscowości Zamość, ul. Zagrodowa i posiadającą założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość o numerze KW ZA1Z/00056958/3. Nieruchomość w postępowaniu egzekucyjnym została zajęta w dniu 2014-06-26.

 

Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 2017-01-05 o godz. 12:00 w kancelarii Komornika Sądowego.

Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc wzywa się uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu. Nie ujawnienie swoich praw przez osoby trzecie przed zakończeniem opisu nie powoduje ich utraty w tym stadium postępowania egzekucyjnego.

Powrót