Licytacja z nieruchomości


Termin: 2017-05-26 10:50:00

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu - Andrzej Szcząchor zawiadamia na podstawie:

 

 

art. 952 w związku z art. 983 kpc, że w dniu 2017-05-26 o godz. 10:50 w Sądzie Rejonowym Wydział Cywilny w Zamościu odbędzie się druga licytacja następujących nieruchomości stanowiącej własność dłużnika Ziemiański Jan:

 

 

 

1/1.

nieruchomość opisana jako udział do 1/2 części w działce gruntu numer 1129/3 o powierzchni 0,1263 ha położona w miejscowości Krasnobród i posiadającą założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamościu o numerze KW ZA1Z/00020527/2. Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 61.350,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 40.900,00-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 6.135,00-zł.

 

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu bądź dokonać wpłaty wymaganego wadium na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Zamość nr 95 1020 5356 0000 1102 0007 6711 w takim terminie aby kwota wadium wpłynęła na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika Sądowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

W przypadku egzekucji z nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego potencjalny nabywca musi spełnić warunki określone w art. 2a, 2b, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2052).

 

 

Na podstawie art. 953 § 1 pkt. 5 kpc akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed wyznaczonym terminem licytacji w Sądzie Rejonowym I Wydział Cywilny w Zamościu. Obwieszczenie o licytacji wraz z elaboratem szacunkowym jest dostępne na stronie internetowej: www.zamosc1.keser.org.pl.

 

Powrót