Licytacja z nieruchomości


Termin: 2017-05-26 10:00:00

O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu - Andrzej Szcząchor mający kancelarię w Zamościu przy ulicy Wojska Polskiego 67 zawiadamia na podstawie art. 952 w związku z art. 983 kpc, że w dniu 2017-05-26 o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym Wydział Cywilny w Zamościu odbędzie się druga licytacja następujących nieruchomości stanowiącej własność dłużnika Bełech Romanowska Joanna:

1. nieruchomość opisana jako działka numer 227/4 położona w miejscowości Płoskie, objęta Księgą Wieczystą Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość o numerze KW ZA1Z/00110552/4. Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 12.000,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 8.000,00-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 1.200,00-zł.

2. nieruchomość opisana jako działka numer 227/6 położona w miejscowości Płoskie, objęta Księgą Wieczystą Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość o numerze KW ZA1Z/00110552/4. Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 1.900,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 1.266,67-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 190,00-zł.

3. nieruchomość opisana jako działka numer 228 położona w miejscowości Płoskie, objęta Księgą Wieczystą Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość o numerze KW ZA1Z/00110552/4. Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 320.400,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 213.600,00-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 32.040,00-zł.

4. nieruchomość opisana jako działka numer 307/5 położona w miejscowości Płoskie, objęta Księgą Wieczystą Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość o numerze KW ZA1Z/00110552/4. Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 1.000,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 666,67-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 100,00-zł.

5. nieruchomość opisana jako działka numer 307/6 położona w miejscowości Płoskie, objęta Księgą Wieczystą Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość o numerze KW ZA1Z/00110552/4. Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 800,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 533,33-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 80,00-zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu bądź dokonać wpłaty wymaganego wadium na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. O/Zamość nr 95 1020 5356 0000 1102 0007 6711 w takim terminie aby kwota wadium wpłynęła na konto komornika do dnia poprzedającego licytację. Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Na podstawie art. 953 § 1 pkt. 5 kpc akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w ciągu dwóch tygodni przed wyznaczonym terminem licytacji w Sądzie Rejonowym I Wydział Cywilny w Zamościu zaś protokół opisu i oszacowania wraz z elaboratem szacunkowym dostępny jest na niniejszej stronie internetowej.

Powrót